Algemene Voorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Bij het plaatsen van een definitieve opdracht, gaat u ook akkoord met deze voorwaarden. Let u daarbij vooral op artikel 6 en 7, het annuleren of wijzigen van een boeking.
Roosendaal, juni 2016.  Laatste aanpassing: 1 juni 2016.
Artikel 1: Geldigheid van deze Algemene Voorwaarden

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het leveren van entertainment diensten in de ruimste zin van het woord en alles wat verder deel uitmaakt van genoemde overeenkomst door Berry Blue Eyes gevestigd te Roosendaal.
b. De boeking, mondeling en/of schriftelijk, van de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.
c. Bijzondere van de Algemene Voorwaarden van B.B.E. afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door B.B.E. en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
Artikel 2: Definities

a. Onder “B.B.E.” wordt verstaan, de handelsnamen onder de eenmanszaak B.B.E., zijnde: Berry Blue Eyes & Music Artist.
b. Onder “opdrachtgever” wordt verstaan degene die een leveringsovereenkomst is aangegaan met B.B.E. of in wiens opdracht na een gezamenlijke overeenkomst door B.B.E. is gehandeld.  Hieronder wordt ook verstaan het gebruik van diensten en/of producten van derde partijen door B.B.E. ten gunste van de opdrachtgever.
c. Onder “producten en/of diensten” wordt verstaan alle aangeboden diensten en/of producten die B.B.E. aan de opdrachtgever offreert en/of uitvoert en/of laat uitvoeren door derden, zulks ter beoordeling van B.B.E.. Hieronder vallen ook  ingehuurd entertainment en artiesten.
d. Onder “boeking” wordt verstaan het vastleggen van een optreden van een artiest op een datum en tijdstip in de artiestenagenda volgens de overeenkomst tussen B.B.E. en de opdrachtgever.
e. Onder “artiest” wordt verstaan: iedere artiest, groep van artiesten, musici, presentator(-trice) of diskjockey alsmede betrokken technici en/of iedere vertegenwoordiger die gemachtigd is rechtshandelingen te plegen namens de individuele artiest, musicus, presentator(-trice) of diskjockey danwel namens een groep van artiesten en/of musici alsmede betrokken technici die zich jegens B.B.E. tot het geven van een prestatie (optreden), een en ander in de ruimste zin des woord, heeft, respectievelijk hebben verbonden.
Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten

a. Alle offertes en aanbiedingen van B.B.E. zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.
b. Uitsluitend na schriftelijke bevestiging op bevoegde wijze namens B.B.E. van de door opdrachtgever geplaatste order, dan wel nadat B.B.E. tot uitvoering van de aan hem verleende opdracht is overgegaan overeenkomstig de order, is een overeenkomst voor levering van producten en/of diensten tot stand gekomen.
Artikel 4: Offertes

a. Indien opdrachtgever door B.B.E. een offerte voor producten en/of diensten uit laat brengen, kan B.B.E. de kosten die hiermee gepaard gaan doorberekenen aan opdrachtgever, deze zullen worden doorberekend als "offertekosten".  Onder deze kosten wordt onder meer verstaan; het opmaken van offertes, telefoonkosten, administratiekosten, overheadkosten, besprekingen met toeleveranciers, autokosten, bezichtiging van evenementen objecten en de geleverde manuren. 
b. Alle offertes zijn tot 14 dagen na offertedatum geldig, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
c. Voor aangeboden diensten en/of producten waar B.B.E. een optie moet plaatsen, kan de geldigheid van de offerte niet het maximale optie-termijn overschrijden.
Artikel 5: Prijzen

a. Tenzij anders vermeld gelden prijzen af onderneming.
b. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van de boeking de prijs van de artiest wijzigt, dan is B.B.E. gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. De opdrachtgever kan dan binnen 1 week na reclame van de prijswijziging ervoor kiezen om de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
c. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
d. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief transportkosten en heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
e. Tenzij anders overeengekomen zijn de genoemde gages van de artiest op basis van uitkoop. Dit betekend; Loon, inclusief sociale lasten, loonbelasting en verzekeringen, doch exclusief btw.
f. Artiesten kunnen aanvullende voorwaarden hebben met betrekking tot hun gages, recette delingen en aanvullende eisen en kosten. Deze zullen in het contract nadrukkelijk vermeld worden indien van toepassing.
Artikel 6: Annulering

a. Deze overeenkomst kan ten alle tijde door partijen met onmiddellijke ingang, met inachtneming van het in sub lid b. bepaalde, worden opgezegd.
b. Bij annulering/opzegging van de overeenkomst, zullen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering tot 8 weken voor de optreeddatum bedragen de annuleringskosten € 25,00 ter compensatie van de administratiekosten. De annuleringskosten bedragen 50% van de totale som van de opdracht bij opzegging tussen 4 weken en 8 weken voor de optreeddatum, 70 % van de totale som van de opdracht bij opzegging tussen 1 en 4 weken voor de optreeddatum, of 80 % van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor de optreeddatum, waarbij het bedrag altijd minimaal gelijk is aan de werkelijke annuleringskosten welke B.B.E. aan derden zal moeten voldoen bij annulering van de opdracht, vermeerderd met 15% administratiekosten over de som van de totale opdracht.
c. B.B.E. is voorts gerechtigd om van de opdrachtgever alle kosten waarvoor B.B.E. aansprakelijk wordt gesteld door derden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, veroorzaakt door de annulering te vorderen.
Artikel 7: Overeenkomst wijziging

a. Optreed datum: Indien de opdrachtgever de optreeddatum wenst te wijzigen, dan geldt dat als annulering van de opdracht en het plaatsen van een nieuwe opdracht. Artikel 6 treed hierbij in werking. De gewenste nieuwe datum is niet perse beschikbaar voor u. Bij een nieuwe opdracht gelden de dan geldende gages.
b. Overeenkomst wijziging: Het verzoek door de opdrachtgever om de boeking te wijzigen, kan alleen na schriftelijke toestemming van B.B.E.. Het e.e.a. is afhankelijk van beschikbaarheid en toepasselijkheid. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van de opdrachtgever. Evenals extra kosten als reiskostenvergoeding en administratiekosten.
Artikel 8: Klachten en Reclame

a. Onder klachten wordt verstaan alle grieven met betrekking tot de producten en/of diensten geleverd door B.B.E..
b. Klachten wegens kunnen door de opdrachtgever bij B.B.E. slechts geldend worden gemaakt door onverwijlde mondelinge melding en vervolgens daarna schriftelijke indiening binnen vijf (5) dagen na uitvoering/levering van de producten en/of diensten.
c. B.B.E. dient onverwijld in staat te worden gesteld om een geleverd product te kunnen analyseren, en/of haar geleverde dienst te kunnen beoordelen.
d. B.B.E. dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is, zal zij te hare keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten, hetzij de geleverde producten en/of diensten gratis vervangen na teruglevering daarvan in de originele toestand. B.B.E. is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding, hoe ook genaamd, verplicht.
d. Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.
Artikel 9: Betaling

a. De vorderingen van B.B.E. dienen te worden beschouwd als brengschulden van de opdrachtgever.
b. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet volledige betaling van de opdracht/vordering zijn ontvangen 7 dagen voor de dag van uitvoering/levering van de door B.B.E. te leveren producten en/of diensten aan de opdrachtgever.  De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover B.B.E..
c.  Indien B.B.E. geen volledige betaling van de vordering heeft ontvangen van de opdrachtgever voor de in artikel 9b gestelde datum, behoud B.B.E. zich het recht om zonder enige ingebrekestelling de levering van de overeengekomen producten en/of diensten eenzijdig te annuleren, waarbij de vordering alsnog in rekening wordt gebracht volgens de leveringsovereenkomst, eventueel vermeerderd met de kosten voor geleden schade en/of extra onkosten geleden door B.B.E., zulks ter beoordeling van B.B.E..
d. Indien de opdrachtgever de vordering van B.B.E. niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft B.B.E.  zonder enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever over het verschuldigde 5% boven de wettelijke rente per jaar in rekening te brengen, zulks ingaande op de eerste dag van de maand volgende op die van de factuurdatum.
e. B.B.E. is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke als door de betaling veroorzaakt te vorderen.
f. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 25% van de som van hoofdsom plus rente, aangevuld met bureaukosten met een minimum van € 250,=.
g. Bij betalingen worden vorderingskosten en rente primair berekend.
h. Indien een factuurbedrag van B.B.E. lager is dan € 150,- kan B.B.E. € 15,- aan administratiekosten in rekening brengen.
i. Iedere betaling zal, ongeacht enige door de opdrachtgever bij die betaling geplaatste aantekening dan wel geplaatste opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de opdrachtgever aan B.B.E. in de navolgende volgorde: 1. de kosten van executie. 2. de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten. 3. de rente. 4. de schade. 5. de hoofdsom.
j. Indien een opdrachtgever met het betalen van enige factuur meer dan 7 dagen, te rekenen vanaf de uiterste factuur betaaldatum, in verzuim is, is B.B.E.  zonder meer gerechtigd alle nog lopende opdrachten van de opdrachtgever uit welke hoofde ook, op te schorten en/of te annuleren, zulks onverminderd het recht van  B.B.E. om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
k. Na overschrijding van de uiterste betaaldatum van de factuur met 30 dagen zal de vordering ter incasso aan een bevoegd incasso bureau worden aangeboden.  Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 25% van de totale som van de vordering bedragen, met een minimum van € 250,— en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.
Artikel 10: Overdracht

Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van B.B.E. is het opdrachtgever verboden rechten of verplichtingen uit hoofd van met B.B.E. gesloten overeenkomsten aan derden- waaronder begrepen met opdrachtgever gelieerde vennootschappen- over te dragen.
Artikel 11: Retentie

Onverminderd het wettelijk retentierecht is B.B.E. gerechtigd enig goed van de opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden zulks tot de volledige voldoening van hetgeen B.B.E. uit welke hoofde dan ook van opdrachtgever terzake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft B.B.E. ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
Artikel 12: Duur van de overeenkomst

Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, eindigt de overeenkomst, door betaling van de totale verschuldigde som en na levering door B.B.E..
Artikel 13: Aansprakelijkheid en schade

a. B.B.E. is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden, gevolgschaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;
3. Het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in het gehuurde cq geleverde;
4. De schade door welke oorzaak of welke handeling of nalatigheid van B.B.E., haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen ook ontstaan;
5. Het feit dat het geleverde niet aan de daaraan gestelde verwachtingen of garanties mocht voldoen.
6. Het niet op het afgesproken tijdstip kunnen aanvangen van het optreden door overmacht, defect materiaal, of indien de artiesten-rider niet is nageleefd door de opdrachtgever.
b. De opdrachtgever aanvaardt alle risico's, waaronder ook aansprakelijkheidsrisico’s, die voortvloeien uit het gebruik van de geleverde producten en/of diensten en dat de nodige veiligheidsmaatregelen ten laste zijn van de opdrachtgever.
c. B.B.E. is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van B.B.E..
d. Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing;
e. B.B.E. zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden.
f. B.B.E. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, veroorzaakt door B.B.E. ingehuurde derde partijen zoals bijvoorbeeld leveranciers en/of werknemers.
g. B.B.E. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld door de opdrachtgever voor enigerlei schade, lichamelijk en/of materieel, ontstaan door het vervoer van personen en/of door de opdrachtgever aan B.B.E. toevertrouwde goederen in een vervoersmiddel van, of ingehuurd door, B.B.E..
Artikel 14: Garantie

In geval B.B.E. zijn producten en/of diensten van toeleveranciers betrekt, geldt de garantie van de desbetreffende fabrikant cq toeleverancier, zonder B.B.E. hiervoor aansprakelijk te stellen indien de fabrikant of toeleverancier niet aan zijn verplichtingen voldoet.  B.B.E. zal alles, tot in het redelijke, in staat stellen om te middelen zodat, wellicht van een andere toeleverancier, de betreffende producten en/of diensten wel geleverd kunnen worden.  De opdrachtgever is in zulks geval verantwoordelijk voor eventuele meerkosten.
Artikel 15: Vooruitbetaling

B.B.E. is gerechtigd om bij opdrachten een vooruitbetaling te verlangen welke minimaal gelijk staat aan de annuleringskosten welke B.B.E. aan derden zal moeten voldoen bij annulering van de opdracht, vermeerderd met 15% administratiekosten over de som van de totale opdracht. Bij annulering van de opdracht zal het vooruitbetaalde bedrag teruggestort worden op rekening van de opdrachtgever, minus eventuele kosten zoals bepaald in artikel 4 en 6.
De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op rentevergoedingen.
Artikel 16: Meerkosten

a. Meerkosten zijn die kosten welke voortvloeien uit het overschrijden van de leveringscondities in de overeenkomst, of door extra leveringen welke niet zijn overeengekomen in de overeenkomst.  B.B.E. verplicht zich om een specificatie van de meerkosten op te maken.
b. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen zullen meerkosten voor de geleverde producten en/of diensten, ongeacht de oorzaak, ten laste zijn voor de opdrachtgever. 
c. De opdrachtgever is ten allen tijde aansprakelijk voor de meerkosten.
d. Kosten die ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering van een artiest of een ingehuurde dienst van derden mogelijk te maken zoals omschreven in de overeenkomst, worden door B.B.E. extra in rekening gebracht.
Artikel 17: Ontbinding

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichtingen, welke voor hem uit deze of uit enige ander met B.B.E. gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft B.B.E. het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter hare keuze zonder dat B.B.E. tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke B.B.E. ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.
Artikel 18: Geschillen

Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze "Algemene Voorwaarden" zullen ter beslechting, zo nodig worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
Artikel 19: Afwijkende voorwaarden

Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze "Algemene Voorwaarden", kunnen deze niet worden erkend, tenzij zij door B.B.E. schriftelijk zijn geaccepteerd.
Artikel 20: Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van B.B.E. binden de laatste niet, voor zover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben en niet beschikken over een schriftelijke volmacht.
Artikel 21: Uitbesteding werk aan derden

a. De opdrachtgever machtigt B.B.E. om de opdracht door een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door B.B.E. aan derde[n] van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door B.B.E. met opdrachtgever gesloten overeenkomst[en].
b. Producten en/of diensten die niet door B.B.E. zelf geleverd kunnen worden, worden betrokken via toeleveranciers, betaling van deze toeleveranciers geschiedt via B.B.E. met een door B.B.E. bepaalde opslag.
c. De opdrachtgever zal en mag nooit een door een toeleverancier geleverd product of dienst uit de overeenkomst halen.
d. B.B.E. wordt niet verantwoordelijk geacht voor de daden en of handelingen van zijn toeleveranciers en kan hier nimmer op worden aangesproken.
e. Indien B.B.E. als tussenpersoon (cq boekingskantoor) fungeert en alleen de administratieve handelingen inzake de opdracht verricht, kan B.B.E. nooit worden aangesproken op de handelingen, wijzigingen of andere zaken die tijdens de uitvoering van de opdracht/ingehuurde artiest plaatsvinden, als bedoeld in de overeenkomst.
f. Mochten er geschillen ontstaan tussen opdrachtgever en toeleverancier, dan zal B.B.E. pogen hiertussen te bemiddelen echter B.B.E. kan nooit worden aangesproken voor enige schades, tekortkomingen, afwijking in haar product, het niet leveren van diensten of producten, kosten en/of rentes en over het behaalde resultaat in dit eventuele geschil, dit blijft een zaak tussen opdrachtgever en toeleverancier.
Artikel 22: Rechten

Niets van wat opdrachtgever van B.B.E. heeft bekomen mag worden verveelvoudigd dmv druk, fotokopie, video of op wat voor wijze dan ook, B.B.E. behoudt ten alle tijde de rechten. Met uitzondering van beschikbaar gesteld promotie materiaal zoals posters, flyers, fotokaarten.
Artikel 23: Overmacht

a. Indien B.B.E. door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, heeft B.B.E. onverminderd de haar verdere toekomende rechten het recht om zonder rechtelijke tussenkomst, de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
b. Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: Ziekte van de artiest, overlijden in de eerste familielijn van de artiest, oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, staat van beleg, burgerlijke uitzonderingstoestand, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, weersomstandigheden die de veiligheid van het optreden in geding brengen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en wanprestaties van toeleveranciers van B.B.E. of andere wijzen van niet voldoen door deze aan hun verplichtingen en elke andere omstandigheid die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvatting in redelijkheid niet aan B.B.E. kunnen worden tegengeworpen.
Artikel 24: Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht en Internationaal Privaatrecht van toepassing.

Algemene Voorwaarden van Berry Blue Eyes
Bijlage 1: Bepalingen met betrekking tot artiesten, concerten en optredens.
Roosendaal, juni 2016.  Laatste aanpassing: 1 juni 2016.
Definities:

a. Onder “artiest” wordt verstaan: iedere artiest, groep van artiesten, musici, presentator(-trice) of diskjockey alsmede betrokken technici en/of iedere vertegenwoordiger die gemachtigd is rechtshandelingen te plegen namens de individuele artiest, musicus, presentator(-trice) of diskjockey danwel namens een groep van artiesten en/of musici alsmede betrokken technici die zich jegens B.B.E. tot het geven van een prestatie (optreden), een en ander in de ruimste zin des woord, heeft, respectievelijk hebben verbonden.
b. Onder “zaken voor het optreden benodigd” wordt verstaan: kostuums, rekwisieten, apparaten, attributen, licht- en geluidsinstallaties, (muziek)instrumenten etc. voor het optreden van de artiest benodigd.
c. Onder “plaats van het optreden” wordt verstaan: de door B.B.E. met de opdrachtgever overeengekomen locatie voorzien van de benodigde faciliteiten om het optreden plaats te doen vinden.
d. Onder “tijdstip van optreden” wordt verstaan: de door B.B.E. met de opdrachtgever overeengekomen datum en tijdstippen voor het optreden incluis tijdstippen van opbouw en afbraak van zaken voor het optreden van de artiest benodigd.
e. Onder “publiek” wordt verstaan: alle bij het optreden van de artiest aanwezige toeschouwers/toehoorders c.q. aanwezige derden.
f. Onder “rider” wordt verstaan: Een schriftelijke lijst met voorwaarden van de artiest, welke nodig worden geacht om het optreden goed te laten verlopen. Hieronder vallen de persoonlijke artiest eisen, alsook de technische eisen die benodigd zijn voor het optreden.

1)    De opdrachtgever verklaart met de prestaties van de artiest, alsmede met de soort of aard van de gecontracteerde prestaties volledig bekend te zijn.

2)    De opdrachtgever verklaart met de “rider” van de artiest bekend te zijn indien deze beschikbaar is voor de artiest. De bepalingen in deze rider worden gezien als toevoeging van de algemene voorwaarden, en dienen te allen tijde te worden uitgevoerd door de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met B.B.E. .

3)    De opdrachtgever staat bij het aangaan van de overeenkomst in voor het aanwezig zijn van  de -voor het optreden- vereiste muziek- en andere van overheidswege noodzakelijke vergunningen; het ontbreken van de vereiste vergunningen, ook die van de BUMA, levert voor de opdrachtgever ten opzichte van B.B.E. wanprestatie op.  B.B.E. is nimmer verantwoordelijk voor kosten en/of boetes voortvloeiende uit het ontbreken hiervan.

4)    Verschuldigde BUMA/STEMRA/SENA rechten komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

5)    De opdrachtgever garandeert:
a)    er tijdig voor zorg te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan B.B.E., naar de eis van het werk van B.B.E. en door haar ingeschakelde derden zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en opstellen van de benodigde apparaten, rekwisieten, installaties, instrumenten, attracties, inventaris en goederen geen vertraging ondervinden.  Dat de toegang tot de ruimten waarin B.B.E. en door haar ingeschakelde derden moeten werken onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden;
b)    dat alle door de opdrachtgever te verstrekken materiaal incluis de afgesproken dienstverlening, vrij is van rechten van derden en B.B.E. en door haar ingeschakelde derden vrijwaart tegen alle aanspraken van derden, ook voor bijstand in en buiten rechte, terzake van pretense rechten van derden;
c)    dat er op de plaats van het optreden een deugdelijk podium zal zijn met inbegrip van noodzakelijke geaarde stroomvoorzieningen, waarop voldoende ruimte is om alle zaken voor het optreden benodigd te plaatsen en waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden. Dat het podium en geaarde stroomvoorzieningen, in geval van optreden in openlucht, deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, dusdanig dat de weersomstandigheden -ook onverwachte- geen schade kunnen toebrengen aan de artiest, diens kleding en de zaken voor het optreden benodigd;
d)    dat er, indien de omstandigheden dit vereisen en B.B.E. hierom verzoekt, ter plaatse van het optreden een ordedienst zal fungeren, zodat de veiligheid van de artiest en het publiek gegarandeerd kan blijven;
e)    dat hij nimmer zal toestaan, dat er meer publiek in de locatie, waar opgetreden wordt of zal worden, toegelaten wordt, dan volgens de ter plaatse geldende brandweer- en/of andere overheidsvoorschriften is geoorloofd;
f)    dat er zonder schriftelijke toestemming van B.B.E. geen geluids- en beeldopname van het optreden zullen worden vervaardigd;
g)    dat zonder schriftelijke toestemming van B.B.E. geen geluidsdragers, affiches, foto’s en/of andere artikelen, waarbij de naam, beeltenis en/of logo van de artiest worden gebruikt, vóór of tijdens of direct na het optreden worden verkocht in of in de directe omgeving van de locatie waar wordt opgetreden;
h)    dat het podium en de locatie voor en na het optreden voldoende beschikbaar is voor ondermeer opbouwen, uitlichten, soundcheck en afbreken en andere werkzaamheden die voor het optreden nodig zijn;
i)    dat de voorbereidingen en het optreden ongestoord verlopen en dat B.B.E. , voor zover besproken, daarbij kan beschikken over de noodzakelijke technische faciliteiten en technische staf;
j)    er zorg voor te dragen dat B.B.E. tijdig informatie heeft verkregen over de op de plaats van het optreden geldende algemene politie verordening en andere gemeentelijke en overheidsvoorschriften welke van invloed kunnen zijn op het optreden;
k)    dat door B.B.E. ter beschikking gesteld publiciteitsmateriaal van de artiest en het gebruik daarvan uitsluitend zijn gericht op het bekend maken van het optreden;

6)    B.B.E. draagt er zorg voor, dat de artiest tijdig voor de aanvang van het optreden aanwezig is met al hetgeen voor het optreden nodig is, tenzij tussen B.B.E. en de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde zaken voor het optreden benodigd, door of vanwege de opdrachtgever worden verstrekt of dat op een eerder afgesproken tijdstip speelklaar moet zijn opgebouwd.

7)    Indien een overeenkomst het optreden van meerdere artiesten omvat dan is de opdrachtgever gerechtigd, ingeval één of meer artiesten niet optreden om andere redenen dan overmacht, op de door hem met B.B.E. overeengekomen som  uitsluitend in mindering te brengen het bedrag waarvoor de prestatie niet is uitgevoerd, welk bedrag volgens de boeken van B.B.E. is aangenomen.

8)    Het door B.B.E. met de opdrachtgever vooraf besproken en schriftelijk vastgelegde tijdstip van optreden van de artiest is bindend. Wanneer de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het optreden een verzoek doet het gemelde einde te verschuiven, is B.B.E. of de uitvoerende artiest gerechtigd  het verzoek te weigeren of het als meerwerk te accepteren. Het uiteindelijke tijdstip van beëindiging van het optreden is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk.

9)    De rechten, waaronder auteurs- en intellectuele eigendomsrecht, op door B.B.E. vervaardigde werken, producten en concepten, met inbegrip van het aan B.B.E. verleende exploitatierecht van de rechten over de werken van door B.B.E. ingeschakelde derden, berust uitsluitend bij B.B.E..

10)    De opdrachtgever verkrijgt het recht tot gebruik van de werken, uitsluitend en alleen binnen het kader en ter uitvoering door B.B.E. van de overeenkomst. Voor ieder additioneel gebruik is de schriftelijke toestemming van B.B.E. vereist. De opdrachtgever mag aan derden niet het gebruik van de werken toestaan zonder schriftelijke toestemming van B.B.E. aan welke toestemming B.B.E. voorwaarden - waaronder financiële - mag stellen.

11)   
a)    B.B.E. behoudt zich het recht voor een optreden van de artiest te annuleren, zulks tot uiterlijk tien dagen voor de datum van het evenement, hetzij in overleg met de opdrachtgever het optreden naar een andere datum te verplaatsen (dit onder dezelfde voorwaarden), ingeval de artiest op de datum van het evenement een televisieoptreden c.q. tv opname c.q. CD opname en/ of een buitenlandse tournee heeft, zonder dat B.B.E. hierdoor jegens de opdrachtgever schadeplichtig wordt.
b)     In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 11.a is omschreven, dan wel de desbetreffende artiest door ziekte en/of overmacht niet in staat is tijdens het evenement op te treden, heeft Berry Blue Eyes het recht het desbetreffende optreden door een andere gelijkwaardige artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van de opdrachtgever, zonder dat dit de opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst met Berry Blue Eyes (gedeeltelijk) te annuleren.